• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden van Care4Air bvba treden in werking per 1 januari 2017.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen door de klant geplaatst bij Care4Air b.v.b.a. – s.p.r.l. via de website http://www.care4air.com/, hierna genoemd ‘de website’.

 

Door gebruik te maken van deze website om een bestelling te plaatsen en een artikel aan te kopen aanvaard u deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen de algemene verkoopsvoorwaarden van de overeenkomst welke aldus tussen de klant en Care4Air b.v.b.a. – s.p.r.l. wordt afgesloten.

 

De klant dient de vermelding “ik heb kennis genomen van en ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden welke van toepassing zijn op dit verkoopcontract” op de pagina voorafgaand de betaling aan te vinken. Indien de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden niet aanvaard zal hij niet kunnen overgaan tot de aankoop van de door hem geselecteerde producten op deze website.

 

De versie van de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op uw bestelling is deze waarvan u op deze website kan kennisnemen op het ogenblik van uw bestelling. Niettemin behoudt Care4Air b.v.b.a.-s.p.r.l. zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen en/of te wijzigen teneinde ten allen tijde in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen van toepassing op Webshops en meer in het bijzonder de wetgeving van toepassing op de Verkoop op Afstand. (Wet van 14.07.1991).

 

1   2.    DEFINITIES

 

Care4Air b.v.b.a. – s.p.r.l. is de onderneming (verkoper) waarvan de zetel gevestigd is te 3680 Maaseik aan de Driebekenweg 4 en ingeschreven in het register van ondernemingen onder nr. BE0668.766.302.

 

Koper: elke fysieke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) welke een contractuele relatie zal onderhouden of onderhoudt met Care4Air b.v.b.a. – s.p.r.l. betreffende de aankoop van producten welke op deze website door Care4Air worden aangeboden.

 

 

Verzakingstermijn: de koper beschikt over een termijn van 14 werkdagen welke aanvangt de dag die volgt op de levering van de bestelde producten om zijn bestelling te annuleren en de terugbetaling van de aankoopprijs te vorderen, hierin begrepen de leveringskosten. De aankoopprijs met inbegrip van de leveringskosten zullen aan de koper worden terugbetaald binnen de 15 werkdagen volgend op de ontvangst door Care4Air b.v.b.a. – s.p.r.l. van het annuleringsformulier en de door de koper aangekochte en aan hem geleverde producten, dit overeenkomstig de bepalingen van art. 7.

 

Annuleringsformulier: het formulier dat als bijlage 1 bij onderhavige algemene voorwaarden is gevoegd. Dit formulier dient door de koper volledig te worden ingevuld en aan Care4Air verzonden binnen de 15 werkdagen aanvangende de dag na de levering van de bestelde producten.

 

1   3.     PRIJZEN, LEVERINGSKOSTEN, BESCHIKBAARHEID

 

De gepubliceerde prijzen per product getoond op de website zijn inclusief b.t.w. Zij  omvatten niet de leveringskosten, noch andere kosten welke in voorkomend geval deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.

 

De aangekochte producten kunnen door de klant en voor zijn rekening afgehaald in de vestiging van Care4Air b.v.b.a. – s.p.r.l., dit van zodra de aankoopprijs door Care4Air b.v.b.a. – s.p.r.l. ontvangen werd en de klant per e-mail of na telefonische contactname door Care4Air op de hoogte werd gebracht aangaande de beschikbaarheid van het product.

 

Leveringen geschieden enkel op het adres zoals door de klant bij de bestelling op de bestelbon aangegeven. Leveringskosten maken een geïntegreerd deel uit van de bestelling en van de prijs welke door de klant dient betaald op het ogenblik van zijn aankoop.

 

Care4Air behoudt zich het recht voor prijzen en leveringskosten zonder in achtname van voorafgaande aankondiging te wijzigen. Care4Air zal de klant de meest precieze informatie verstrekken aangaande de prijs, de leveringskosten, de beschikbaarheid en de leveringstermijn. Desalniettemin, de mogelijkheid bestaat dat bepaalde producten niet meer voorradig of beschikbaar zijn of dat er aangaande de karakteristieken en prijs wijzigingen werden aangebracht op het ogenblik van de bestelling.

 

In het geval dat een product op de website wordt getoond met een onjuiste prijs ingevolge een wijziging van of aan het product beschikt Care4Air over de mogelijkheid de bestelling van een onjuist geprijsd product te annuleren of te weigeren, ongeacht het feit of de bestelling intussen bevestigd werd en de prijs reeds betaald. Indien de juiste prijs lager ligt dan de getoonde prijs, zal Care4Air de lagere en juiste prijs factureren en zal zij het verschil tussen de betaalde en juiste prijs, hierin begrepen de leveringsprijs, aan de klant terugbetalen. Indien de juiste prijs hoger is dan de getoonde prijs heeft Care4Air het recht de bestelling te annuleren en zal zij de klant aangaande de reden van deze annulering informeren.

 

Indien een product dat deel uitmaakt van een bestelling niet meer voorradig is en dit product niet binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling aan de klant kan geleverd of verzonden, zal Care4Air de klant hierover informeren. De klant beschikt alsdan over de mogelijkheid om zonder kosten zijn bestelling te annuleren en de reeds betaald prijs wordt aan de klant terugbetaald. Indien het product langer dan 60 dagen vanaf de besteldatum niet kan geleverd worden, behoudt Care4Air zich het recht voor deze bestelling te annuleren en de door haar voor dit product ontvangen aankoopprijs terug te betalen.

 

1   4.    BESTELLINGEN

 

De keuze van de klant bij zijn aankoop is beperkt tot de producten, mede eventuele accessoria, welke op de website als te koop worden voorgesteld.

 

Slechts personen ouder dan 18 jaar kunnen producten van deze website bestellen.

 

Wanneer door de klant een bestelling is geplaatst ontvangt de klant vanwege Care4Air een bevestiging van zijn bestelling per e-mail op het e-mail adres zoals aangegeven in zijn bestelling. Dit e-mail adres zal door Care4Air eveneens worden gebruikt voor alle mededelingen en contactnames met de klant betreffende zijn bestelling.

 

De bestelbon dient door de klant volledig te worden ingevuld. Een onvolledig ingevulde bestelbon wordt door Care4Air niet behandeld.

 

1   5.    LEVERING

 

Care4Air zal de bestellingen behandelen en functie van de beschikbaarheid van de bestelde producten (zie art. 3).

 

De bestellingen worden zo vlug mogelijk uitgeleverd volgens de hierna bepaalde procedure:

a/ het ophalen van de bestelling door de klant en voor zijn rekening in de vestiging van Care4Air te

Steenweg op Hoogstraten 72 Unit 6.  2330 Merksplas, België
  

b/ de levering via een daartoe door Care4Air aangezochte vervoerder. De leveringskosten zijn duidelijk vermeld op de webshop en de klant zal naast de keuze van de producten eveneens zijn keuze aangaande de leveringsmodaliteiten aangeven.

 

Care4Air stelt alles in het werk om de leveringstermijnen te respecteren. Care4Air kan evenwel niet aansprakelijk gesteld voor vertraging aangaande de levering of het verlies van producten door derden omwille van onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht. Indien een product niet binnen de door Care4Air aangegeven termijn geleverd is wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit onderzoek kan enkele dagen in beslag nemen en gedurende deze periode kan de klant geen terugbetaling van de aankoopprijs vorderen.

 

Het komt de klant toe op het ogenblik van de levering de conformiteit en de staat van de door hem aangekochte producten na te kijken. De klant dient Care4Air binnen de 7 werkdagen te informeren in geval van niet conformiteit van het product, beschadiging of gebreken aangaande de werking ervan. Alle mededelingen dienaangaande dienen door de klant per e-mail overgemaakt op het adres [email protected].

 

1   6.    TOEPASSING VAN DE WETGEVING MET BETREKKING TOT DE VERKOOP OP AFSTAND

 

Overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving met betrekking tot de verkoop op afstand en de wet van 14.07.1991 beschikt de klant over een verzakingstermijn van 14 werkdagen aanvangende de dag na de levering van het aangekochte product om zijn bestelling te annuleren en de terugbetaling te bekomen van de door hem betaalde prijs inclusief de leveringskosten welke integraal deel uitmaken van zijn bestelling.

Indien de klant de bestelling annuleert dient hij dit te doen door middel van het formulier “Annulering bestelling” dat als bijlage 1 aan onderhavige algemene voorwaarden is gevoegd.

 

1   7.    TERUGZENDING – TERUGBETALING

 

Afgezien van het verzakingsrecht zoals bepaald in art. 6 en de toepassing van de Belgische wetgeving met betrekking tot de verkoop op afstand, aanvaard Care4Air slechts terugzendingen welke aan de hierna bepaalde voorwaarden voldoen:

a/ De teruggezonden producten en hun accessoires moeten in goede staat zijn, de gebruiksaanwijzing dient bijgevoegd en het product moet getest zijn in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De producten mogen niet beschadigd zijn, vuil, gewijzigd, aangepast of gebruikt. De aanwijzingen welke voorkomen op de zelfklevers en identificatieplaatjes dienen leesbaar en intact te zijn.

b/ Defecte, beschadigde of niet conforme producten: Care4Air verbindt zich ertoe deze producten terug te nemen en de aankoopprijs, alsook de leveringskosten en de kosten van terugzending van het product, aan de klant terug te betalen. Om te kunnen genieten van deze terugbetaling dient de klant het product binnen de 14 werkdagen na de leveringsdatum terug te zenden en de aangewezen procedure te volgen.

 

1   8.    GARANTIEBEPALINGEN

 

De producten welke door Care4Air via de webshop worden aangeboden zijn gedekt door de garantiebepalingen opgenomen in de wet van 1 september 2004 tot bescherming van de consument in het geval van verkoop van verbruiksgoederen (art; 1649 bis t/m 1649 octies van het B.W.).

 

Indien het product een gebrek vertoont dient de klant Care4Air hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Indien dit gebeurt binnen de eerste 6 maanden na de levering van het product neemt Care4Air of de herstelling, of de vervanging van het product voor haar rekening, zonder dat de klant het bestaan van het defect op het ogenblik van de levering dient aan te tonen.

 

Na deze termijn van 6 maanden en voor het verstrijken van de garantieperiode van 1 jaar, dient de klant aan te tonen dat het gebrek bestond op het ogenblik van de levering.

 

Deze garantie betreft slechts gebreken op het ogenblik van de levering van de producten. Gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van een verkeerd gebruik zoals waterschade, oxidatie, beschadiging door een val of een schok, nalatigheid of slijtage zijn door deze garantie niet gedekt.

 

De factuur of de bestelbon gelden als garantiebewijs en dienen door de klant te worden bewaard.

 

Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing in het geval van commercialisatie van het product door de klant. In dit geval zijn de garantiebepalingen van de fabrikant / leverancier van toepassing welke eveneens op de website van care4air zijn gepubliceerd.

 

1   9.    WIJZE VAN BETALING

 

Leveringen van bestelde producten worden slechts uitgevoerd nadat Care4Air de aankoopprijs en de leveringskosten vanwege de klant ontvangen heeft.

 

Care4Air aanvaardt betaling door middel van kredietkaarten (VISA of MASTERCARD) of betaalkaarten MAESTRO alsook Mister Cash / Bancontact. De betaalkaarten worden gedebiteerd onmiddellijk na de bevestiging van de bestelling door de klant.

 

Care4Air kan slechts cash betalingen tot een maximum van Euro 3.000,00- aanvaarden en op voorwaarde dat in dit geval de klant zelf voor de levering / afhaling van het door hem aangekochte product zorgt.

 

In geval van niet afhaling van de bestelling en bijgevolg de niet-betaling van het product door de klant binnen de 30 dagen na verzending van de bevestiging van de bestelling, zal van rechtswege op de verkoopprijs door de klant een intrest verschuldigd zijn berekend aan 1% per maand.

 

In geval van niet afhaling van de bestelling en bijgevolg de niet-betaling van het product door de klant binnen de 30 dagen na verzending door Care4Air van een ter post aangetekende aanmaning strekkende tot afhaling en betaling van het product door de klant zal het contract geacht worden te zijn ontbonden ten laste van de klant. In dit geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 25% van de verkoopprijs, exclusief BTW.

 

1   10.     AANSPRAKELIJKHEID VAN CARE4AIR

 

Care4Air garandeert dat elk product dat via de webshop wordt aangeboden overeenstemt met de bijgeleverde technische documentatie.

 

De financiële aansprakelijkheid van Care4Air voor de door haar via de webshop aangeboden producten is beperkt tot de aankoopprijs van het product.

 

Care4Air aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van dood of verwondingen te wijten aan een installatie of gebruik welke niet conform is aan de voor het product bijgevoegde handleiding of een toepassing buiten het gebruikelijke toepassingsveld van het product.

 

Care4Air aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welkdanige vorm van inkomensverlies, exploitatieverlies, winst- of contractderving, verlies van besparingen, tijdverlies of voor welkdanig ander verlies of onrechtstreekse schade welke het gevolg is van een verkeerd gebruik van het verkochte product door de klant, ongeacht deze schade het gevolg is van schuld of nalatigheid.

 

1   11.    CONFIDENTIALITEIT

De informatie welke door de klant aan Care4Air dient medegedeeld is onontbeerlijk voor de correcte afhandeling van bestellingen, de facturatie en de garantie-overeenkomsten. Indien de klant weigert deze informatie ter beschikking te stellen zal Care4Air gedwongen zijn de bestelling te annuleren. Mededeling van onjuiste persoonlijke of bedrijfsgegevens zal beschouwd worden als een inbreuk op onderhavige algemene contractsvoorwaarden.

 

1   12.    GEBEURTENISSEN BUITEN DE CONTROLE VAN CARE4AIR

 

Care4Air kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld voor gebreken of vertraging in de uitvoering van haar bij deze opgenomen verplichtingen welke het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten de controle van Care4Air (Overmacht).

 

Onder overmacht wordt hier begrepen iedere daad, gebeurtenis, verzuim of ongeval buiten de controle van Care4Air, hierin begrepen en zonder dat deze opsomming limitatief is, stakingen, bloccage of sociale onrust, opstand, invasie, terroristische acties of de dreiging van een terroristische actie, oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving of enige andere natuurramp, de onmogelijkheid om communicatie- of transportmiddelen te gebruiken, wetten, decreten, reglementen of beperkingen door welkdanige bevoegde overheid opgelegd.

 

1   13.    PERSOONLIJK EN NIET COMMERCIEEL GEBRUIK

 

Behoudens andersluidende verklaring vanwege de klant op het ogenblik van de bestelling van producten via deze website worden de bestelde producten geacht te worden aangewend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.

 

Bij inbreuk op deze bepaling zullen de garantiebepalingen tot bescherming van consumenten zoals vermeld onder art. 8 niet van toepassing zijn.

 

1   14.    ONDEELBAARHEID – HERROEPING

 

Indien een bepaling welke deel uitmaakt van onderhavige algemene contractvoorwaarden door een bevoegde overheid of rechtsmacht als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar zou worden geacht zal deze voorwaarde de rechtsgeldigheid van de andere algemene contractvoorwaarden niet aantasten. De overige bepalingen blijven aldus hun rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid behouden.

 

De herroeping of afwijking van een van de in onderhavige algemene contractvoorwaarden opgenomen bepaling door Care4Air is slechts geldig indien zij uitdrukkelijk met de klant werd overeengekomen en door deze schriftelijk aanvaard.

 

1   15.    ELECTRONISCHE COMMUNICATIE – RECHTSGELDIGHEID

 

Alle mededelingen aangaande producten en bestellingen via deze website alsook alle communicatie met betrekking tot de dienst na verkoop geschiedt rechtsgeldig per e-mail en via de adressen door Care4Air en klant medegedeeld.

De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat alle bestellingen, informatie, contract of andere mededelingen welke door Care4Air via e-mail aan de klant worden overgemaakt de waarde hebben van een geschrift in de zin van de wet.

 

1   16.    INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom, alsook de afgeleide rechten van deze website behoren tot de intellectuele eigendom van Care4Air. Deze rechten omvatten het auteursrecht, het of de merknamen (beeldmerk of niet), de rechten aangaande afbeeldingen of tekeningen, de knowhow, methodes en procedés, technische en commerciële concepten, deze al dan niet het voorwerp uitmakend van een brevet of depot.

 

1   17.    TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

 

Alle offertes en alle overeenkomsten zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. De toepassing van de bepalingen van de Conventie aangaande internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen welke het gevolg zijn van offertes, bestellingen of overeenkomsten gesloten met Care4Air b.v.b.a. – s.p.r.l. of welke er verband mee houden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren welke alleen bevoegd zijn van deze geschillen kennis te nemen.

Modelformulier voor herroeping